FPO - Formació Professional per a l'Ocupació

        

FPO 2022 - FORMACIÓ DIRIGIDA PRIORITÀRIAMENT A PERSONES DESOCUPADES

 

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, realitzarà una acció formativa en el marc de la RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General de *LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022. (DOGV Núm. 9265 / 27.01.2022).

 

Consisteix en la impartició del certificat de professionalitat de NIVELL 2:

(SSCS0208) ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (450 h) + (FCOO03) INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL I EN IGUALTAT DE GÈNERE (10 h)

Duració total de l'acció formativa: 460 hores.

Inici previst formació: 22 de desembre de 2022

Fi prevista formació: 25 de maig de 2023

Horari: previsiblement de 9.30 a 14.30

Lloc d'impartició: CMOF LLEONS, c/ Lleons núm. 9 de València

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Es proposa la contractació de 2 persones:

- Docència i tutoria del certificat de professionalitat (SSCS0208) “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”: 1 persona.

- Suport, control de qualitat de la docència i coordinació del certificat de professionalitat: 1 persona

Duració contracte: 6 mesos

Jornada setmanal: 30 hores

 

La selecció del personal es regix per:

- Bases generals per a la selecció de personal per a programes d'ocupació i formació aprovades per Junta de Govern Local de data 15/07/22.

- Convocatòria del procés selectiu de personal per al projecte FPO 2022, aprovada i publicada en data 04/11/2022.

 

Documentació a presentar:

- Sol·licitud de participació

- Curriculum vitae

- DNI o NIE amb el passaport, en vigor, de la persona candidata

- Imprés d'autobaremació

- Documentació acreditativa del compliment de requisits

- Documentació acreditativa dels mèrits que s'adduïsquen

La documentació es presentarà prioritàriament per Seu Electrònica, en el següent tràmit:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.EM.65?lang=2

Els impresos es troben disponibles en seu electrònica.

El termini de sol·licitud (5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'edictes) és del 7 a l'11 de novembre de 2022.

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (21/11/2022)

Relació de documentació a esmenar, acreditativa dels requisits.

La documentació acreditativa dels mèrits no és objecte de requeriment.

Per complir el punt Cinqué “Procés de selecció”, s'obri un termini de 3 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del llistat per a la presentació de la documentació requerida.

Termini de presentació de la documentació: fins el dijous 24/11/2022.

Este llistat de documentació a esmenar és previ a la comprovació que efectivament es complixen se complixen els requisits per part de les persones sol·licitants.

 

LLISTAT DE BAREMACIÓ PROVISIONAL (25/11/2022)

Llistat de baremació provisional

S'obri un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'este llistat per a la presentació d'al·legacions.

Termini de presentació: Des de dilluns 28/11/2022 fins dimecres 30/11/2022.

 

ACTA SELECCIÓ DEFINITIVA (01/12/2022)

Es publica l'Acta de Selecció definitiva del procés selectiu del personal per al projecte FPO 2022.

 

 

ALUMNAT

Aquesta formació es dirigeix prioritàriament a persones desocupades en situació o risc d'exclusió social acreditada pels Serveis Socials de les Administracions Públiques.

Requisits per a ser alumnat:

- Trobar-se inscrites en un servei públic d'ocupació (LABORA) en el moment de presentar la sol·licitud.

- Trobar-se en situació o risc d'exclusió social acreditada pels Serveis Socials de l'Administració Pública.

- Formació acadèmica. Hauran de complir algun dels requisits següents:

    a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

    b) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà

    c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de Nivell 2.

    d) Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà regulades per les administracions educatives.

    e) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

 

Les sol·licituds i documentació es presentaran en el CMOF Emili Baró (c/ Emilio Baró núm. 89 de València), amb cita prèvia que es facilitarà en el telèfon 962083632 o en el Centre mateix. En el moment de presentació de documentació es valorarà el criteri 12 de la baremació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de desembre de 2022 a les 14.00 hores.

 

Bases per a la selecció de l'alumnat

Sol·licitud de participació

 

Documentació a adjuntar:

- DNI en vigor o documentació acreditativa equivalent.

- Curriculum vitae

- Certificat de Vida Laboral en vigor

- Certificat d'empadronament o autorització per a la seua consulta en el formulari de sol·licitud

- Autorització per a la consulta del certificat de vulnerabilitat als Serveis Socials Municipals en el formulari de sol·licitud

- DARDE actualitzat

- Títol de graduat en ESO o equivalent

- Documentació que justifique els criteris de baremació aplicables

 

LLISTAT PROVISIONAL ALUMNAT PARTICIPANT (16/12/2022)

Llistat baremació provisional d'alumnat

S'obri un termini de 3 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions. Es presentaran en el Centre Municipal d’Ocupació i Formació Emili Baró, en horari de 9.00 a 14.00.

Termini del 19 al 21 de desembre de 2022.

 

LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT PARTICIPANT (23/12/2022)

A la vista del Llistat definitiu de l'alumnat participant, en el qual queden 2 places vacants per a la realització de l'acció formativa, s'obri nou termini de presentació de sol·licituds.

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

S'obri nou termini de presentació de sol·licituds fins al 28 de desembre de 2022. Les sol·licituds es presentaran en el Centre d'Ocupació i Formació Lleons, situat en carrer Lleons núm. 9, sol·licitant cita prèvia en el telèfon 962083660.

 

LLISTATS DE BAREMACIÓ PROVISIONAL - nou termini (29/12/2022)

Llistat baremació provisional alumnat nou termini

S'obri un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest llistat per a la presentació d'al·legacions.

Termini de presentació: Des de divendres 30/12/2022 fins al dimarts 03/01/2023.

 

LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT PARTICIPANT - del nou termini (11/01/2023)

Es publica Llistat definitiu de l'alumnat participant en relació amb el nou termini obert.