FPO - Formació Professional per a l'Ocupació

LOGOS

FPO 2023 - FORMACIÓ DIRIGIDA PRIORITÀRIAMENT A PERSONES DESOCUPADES

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Formació, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, realitzarà una acció formativa en el marc de la RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Orde EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del Sistema de formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg nacional de qualificacions professionals, efectuada per les administracions competents, i s'establixen les bases reguladores i les condicions per al seu finançament. (DOGV Num. 9521 / 27.01.2023).

 

Consistix en la impartició del certificat de professionalitat de NIVELL 2:

(SSCB0209) DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL + (FCOO03) INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL I EN IGUALTAT DE GÈNERE (10 h)

Duració total de l'acció formativa: 320 hores.

Inici previst formació: 29 de febrer de 2024

Fi prevista formació: 18 de juny de 2024

Horari: previsiblement de 16h a 20:30h

Lloc d'impartició: CMOF EMILI BARÓ, c/ Emili Baró 89 de València

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL (16/01/2024)

Es proposa la contractació de 2 persones:

- Docència i tutoria del certificat de professionalitat (SSCB0209) Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil + FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de génere: 1 persona.

- Suport, control de qualitat de la docència i coordinació del certificat de professionalitat: 1 persona

Duració del contracte: 5 mesos

Jornada setmanal: 30 hores

Horari: de 15h a 21h, previsiblement.

La selecció del personal es regix per:

- Bases generals per a la selecció de personal per a programes d'ocupació i formació aprovades per Junta de Govern Local de data 15/07/22.

- Convocatòria del procés selectiu de personal per al projecte FPO 2022, aprovada en data 12/01/2024.

Enllaç a la publicació en el Tauler d'edictes ací.

Documentació a presentar:

- Sol·licitud de participació

- Curriculum vitae

- DNI o NIE amb el passaport, en vigor, de la persona candidata

- Imprés d'autobaremació

- Documentació acreditativa del compliment de requisits

- Documentació acreditativa dels mèrits que s'adduïsquen

La documentació es presentarà prioritàriament per Seu Electrònica, en el següent tràmit:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.EM.65

Els impresos es troben disponibles en seu electrònica.

El termini de sol·licitud (5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Tauler d'edictes) és del 17 al 24 de gener de 2024.

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (25/01/2024)

Relació de documentació a esmenar, acreditativa dels requisits.

La documentació acreditativa dels mèrits no és objecte de requeriment.

Per complir el punt Cinqué “Procés de selecció”, s'obri un termini de 3 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del llistat per a la presentació de la documentació requerida.

Termini de presentació de la documentació: del 12 al 30 de gener de 2024.

 

LLISTAT DE BAREMACIÓ PROVISIONAL (06/02/2024)

S'ha publicat en el Tauler d'edictes electrònic el llistat de baremació provisional, i s'obri un termini de 3 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.

Enllaç al llistat provisional

Termini de presentació d'al·legacions: del 7 al 9 de febrer de 2024.

Les al·legacions es presentaran a través del tràmit següent:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10

 

LLISTAT DEFINITIU PROCÉS SELECTIU (14/02/2024)

S'ha publicat en el Tauler d'edictes el llistat definitiu del procés selectiu del personal del projecte FPE2023.

Enllaç al Tauler d'Edictes

 

 

PROCÉS SELECCIÓ DE L'ALUMNAT (29/01/2024)

Publicada en el Tauler d'edictes municipal la convocatòria i les bases de selecció de l'alumnat.

Requisits:

- Inscripció en un servei públic d'ocupació (LABORA) en el moment de presentar la sol·licitud.

- Trobar-se en situació o risc d'exclusió social acreditada pels Serveis Socials de l'Administració Pública.

- Formació acadèmica. Nivell graduat ESO o equivalent. Si no es disposa acreditació acadèmica podran realitzar proves de competències clau per a l'accés (competència en llengua castellana, competència en matemàtiques i competència en llengua valenciana), que hauran de ser autoritzades a aquest efecte per LABORA.

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds i documentació es presentaran en el CMOF Emili Baró (c/ Emilio Baró núm. 89 de València), amb cita prèvia que es facilitarà en el telèfon 962083632 o en el mateix Centre. En el moment de presentació de documentació es valorarà el criteri 11 de la baremació.

Termini de presentació de sol·licituds: del 30/01/2024 al 12/02/2024.

Bases per a la selecció de l'alumnat

Sol·licitud de participació

 

Documentació a adjuntar:

- DNI en vigor o documentació acreditativa equivalent.

- Curriculum vitae

- Certificat de Vida Laboral en vigor

- Certificat d'empadronament o autorització per a la seua consulta en el formulari de sol·licitud.

- Autorització per a la consulta del certificat de vulnerabilitat als Serveis Socials Municipals en el formulari de sol·licitud

- DARDE actualitzat

- Títol de graduat en ESO o equivalent.

- Documentació que justifique els criteris de baremació aplicables

 

LLISTAT PROVISIONAL DE BAREMACIÓ DE CANDIDATURES (23/02/2024)

Publicat el llistat provisional de baremació de candidatures per a participar com alumnat, s'obri un termini de 3 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.

Enllaç al llistat

Termini d'al·legacions: del 26 al 28 de febrer de 2024.

Lloc de presentació: CMOF Emili Baró. C/Emili Baró 89 València

 

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (28/02/2024)

S'obri nou termini de presentació de sol·licituds des del 29/02/2024 al 05/03/2024.

Les sol·licituds es presentaran en el Centre d'Ocupació i Formació Emili Baró, situat en carrer Emili Baró núm. 89, telèfon 962083632.

 

LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT PARTICIPANT (29/02/2024)

Llistat definitiu de l'alumnat participant en l'acció formativa.

 

LLISTAT PROVISIONAL DE BAREMACIÓ DE CANDIDATURES DEL NOU TERMINI (06/03/2024)

Finalitzat el nou termini de presentació de sol·licituds, publicat el llistat provisional de baremació de candidatures, s'obri termini de 3 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.

Enllaç al llistat

Termini d'al·legacions: del 07/03/2024 al 11/03/2024.

Lloc de presentació: CMOF Emili Baró. C/Emili Baró 89 València

 

LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT PARTICIPANT DEL NOU TERMINI (12/03/2024)

Llistat definitiu de l'alumnat participant en l'acció formativa.