Centre de capacitació digital

 

 

ACCIONS FORMATIVES EN INFORMÀTICA

El Centre de Capacitació Digital està regulat per l’Orde EFP/440/2023, de 24 d'abril, per la qual s'establixen les bases reguladores i es realitza la convocatòria per a l'any 2023, per a la creació d'una xarxa estatal de Centres de Capacitació Digital en entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

El Centre de Capacitació digital és finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea-NextGenerationEU.

En què consistix el Centre de Capacitació Digital?
 

El projecte a desenvolupar consistix en: 

1.    Realització de 7 itineraris formatius de digitalització aplicada, de 30 hores cadascun d'ells, amb el contingut següent:

  1. AF 0. Tecnologies habilitadores digitals – 2 hores – autoestudi
  2. AF 1. Informació i alfabetització digital – 6 hores
  3. AF 2. Comunicació i col·laboració en línia – 6 hores
  4. AF 3. Creació de continguts digitals – 6 hores
  5. AF 4. Seguretat en la xarxa – 6 hores
  6. AF 5. Resolució de problemes – 6 hores

2.    Acompanyament en la “Acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral” a les persones formades:
- Informació i difusió de les característiques del procediment
- Assistència per a la inscripció en el procediment

 

Qui pot participar?
Les persones interessades a participar en les accions formatives del projecte hauran d'estar correctament inscrites com a demandants d'ocupació en el Espai Labora corresponent. 

 

Quin és el lloc d'impartició i horari de les accions?
Previsiblement, els itineraris s’impartiran en horari de 16.00 a 20:30 hores amb una duració de 7 dies lectius cada itinerari en el CMOF Emili Baró, c/ Emili Baró 89 de València. 

 

OBERTURA DE TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'ALUMNAT 15/01/2024)

Consulta les BASES DE LA CONVOCATÒRIA  (aprovada en Junta de Govern Local el 12/01/24)

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació i la documentació es presentaran preferentment en el Centre Municipal d’Ocupació i Formació Lleons, situat en carrer Lleons núm. 9 de València, en horari de 09.00 a 11.00 hores o en defecte d'això per qualsevol dels mitjans admesos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú.

Enllaç a la publicació en el Tauler d'edictes ací.

Enllaç a la sol·licitud de participació ací.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà hàbil de la publicació de les presents bases i finalitzarà el dia anterior a la data d'inici de l'última edició de les accions formatives a realitzar.

Es poden presentar les sol·licituds des del 16/01/2024.

 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL (05/10/2023)

Es proposa la contractació de 2 persones:

- Docent especialista en Noves Tecnologies: 1 persona

- Suport, control de qualitat de la docència i coordinació: 1 persona

Duració del contracte: Aproximadament 5 mesos

Jornada setmanal: 30 hores, previsiblement en horari de vesprada
 

La selecció del personal es regeix per:

- Bases generals per a la selecció del personal per a programes d'ocupació i formació, aprovades per Junta de Govern Local de data 15/07/2022.

- Convocatòria del procés selectiu de personal del Centre de Capacitació Digital, aprovada en data 29/09/2023 i publicada 05/10/2023.

Documentació a presentar:

-Sol·licitud de participació

-Curriculum vitae

-DNI o NIE amb el passaport, en vigor

-Documentació acreditativa del compliment de requisits

-Documentació acreditativa dels mèrits que s'adduïsquen

El termini de sol·licitud (5 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació en el Tauler d'edictes) és del 6 al 16 d'octubre de 2.023.

La documentació es presentarà prioritàriament per Seu Electrònica, en el següent tràmit:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.EM.85?lang=1

Els impresos es troben disponibles en la Seu Electrònica.

Llistat d'esmena de documentació (23/10/2023)

En el dia d'avui s'ha publicat el llistat d'esmena de la documentació acreditativa dels requisits, a fi que les persones sol·licitants presenten la documentació que estimen oportuna, en el termini de 3 hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació en el tauler d'edictes electrònic.

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/1a2456253e3470259e5bdf484d...

Termini de presentació de documentació: del 24 al 26 d'octubre de 2023.
 

Informació important:

La documentació ha de ser llegible i el DNI i la titulació s'aportarà per l'anvers i revers.

Els requisits d'accés (punt quart de la convocatòria) són d'obligat compliment.

En el període d'esmena únicament es tindrà en compte l'aportació de documentació referida als requisits, no s'admetrà documentació de mèrits (punt sisè de la Bases).

La totalitat de l'experiència laboral relacionada amb el lloc s'acreditarà segons el cinquè punt de les Bases. És necessari presentar Vida laboral i contracte en el qual es reflectisca el lloc al qual s'opta o certificat d'empresa que arreplegue les funcions pròpies del lloc (punt tercer de les Bases), no valorant-se una altra experiència laboral.

Durant el termini d'esmena, l'aportació de documentació s'haurà de fer des d'aquest enllaç a través del tràmit “APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITUDS/EXPEDIENTS JA EN TRÀMIT PER L'AJUNTAMENT”:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ad.ad.10
Les persones que no acrediten el compliment de requisits per a accedir als llocs convocats, quedaran exclosos del procés selectiu.

Inclusió candidatura no inclosa en el llistat inicial d'esmena de documentació (26/12/23)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/baafb9231035e09ecaaa9fb91e...

Modificació del llistat inicial de subsanació de documentació (07/11/23)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/4ce08fba7d72312bd0791940f9...

Publicació del llistat provisional de candidatures del procés selectiu (14/11/23)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/495ad6c1dd7a67d6ef18a0c244...

Per a la presentació d'al·legacions, s'obri un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest llistat.

La presentació al·legacions es farà, preferentment, per via telemàtica en la Seu electrònica de l'Ajuntament de València. Així mateix, podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini d'al·legacions des del 15/11/23 al 17/11/23

Publicació del llistat definitiu de selecció de personal (23/11/22)

Enllaç al llistat definitiu de selecció de personal