Ajudes València Activa Formació Idiomes 2023

APROVADA LA CONVOCATÒRIA 2023

La finalitat d'aquestes ajudes es subvencionar les despeses relacionades amb les proves d'obtenció de l'acreditació d'adquisició de nivell de competència lingüística A2, B1, B2, C1 i C2 en els idiomes valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés i valencià, que inclou a més en l'idioma valencià els nivells de Llenguatge administratiu, Correcció de textos i Llenguatge en els mitjans de comunicació.

Data de publicació en el BOP: 12/05/2023

Termini de presentació de sol·licituds: del 15/05/2023 al 31/07/2023

 

 

Requisits de les persones sol·licitants

a) Tindre 16 anys d’edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Estar empadronades al municipi de València en la data de l’aprovació d’esta convocatòria per la Junta de Govern Local.

c) Haver realitzat i aprovat les proves de certificació dels idiomes esmentats en el període comprés entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 de juliol de 2023, tots dos inclosos.

d) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

e) Haver justificat qualsevol subvenció que l’Ajuntament de València els haja concedit amb anterioritat, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

f) No trobar-se incurses en un procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies dels apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 

És requisit imprescindible que les proves de certificació s'hagen realitzat en el període comprés entre l'1 de setembre de 2022 i 31 de juliol de 2023, tots dos inclosos.

 

Consulta les BASES DE LA CONVOCATÒRIA (aprovada en Junta de Govern Local el 28/04/23)

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud haurà de ser presentada preferentment per via telemàtica en la Seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Enllaç al tràmit en la Seu electrònica ací.

El termini de presentació és des del 15 de maig fins el 31 juliol de 2023.

Consulta la NOTA ACLARIDORA per a la presentació de sol·licituds.