Subvenció municipal PRE-SEED 2023

CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL PRE-SEED 2023

 

Esta convocatòria té com a objecte secundar, incentivar i potenciar el desenvolupament d’empreses emergents (start-ups) en l’etapa inicial perquè puguen evolucionar i impulsar el seu projecte des que s’inicia com una idea.

Cal oferir solucions, productes, serveis i iniciatives aplicables en els diferents sectors seleccionats en aquesta convocatòria i que promoguen el dinamisme innovador i tecnològic de la ciutat de València com hub tecnològic referent a Europa.

 

Se subvencionarà el 100% de les despeses subvencionables presentades i correctament justificades, admetent-se fins a un màxim de 15.000 € per cada entitat sol·licitant que reunisca els requisits establits en la convocatòria.

La concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, establint-se com a criteri de valoració la data i hora d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible

Estes subvencions es dirigixen a cobrir determinades despeses corrents de l'activitat realitzades per les empreses emergents detallades en el punt 5 de la convocatòria.

 

 

QUI LO POT SOL·LICITAR?

ón beneficiàries d'estes ajudes les empreses emergents segons la definició de la Llei 28/2022, de 21 de desembre de 2022, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, i que a més complisquen els requisits establits en la convocatoria.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per entitat. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada.

 

REQUISITS

 

Són beneficiàries d'estes ajudes les empreses emergents segons la definició de la Llei 28/2022, de 21 de desembre de 2022, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, i que a més complisquen els requisits establits en la convocatoria.

 

a) Que haja començat la seua activitat empresarial, entre l'1 de gener de 2020 i 12 mesos abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.

S'entendrà com a començament de l'activitat empresarial, la data de l'alta més antiga en l'Impost d'activitats Econòmiques que figure en el certificat de situació censal.

b) Tindre el seu domicili fiscal en el terme municipal de València.

c) Acrediten despeses corrents subvencionables recollits en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

d) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT).

e) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular , estar al corrent en el compliment de les seues obligacions de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

f) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València.

g) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

h) Que no hagen incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a poder participar en la convocatòria.

i) Pertànyer a algun dels següents sectors:

Agrotech/foodtech
Cleantech/Energy/Sustainability
Enterprise / Business/ Ecommerce/ Industry 4.0
Gaming / Entertainment / eSports
Health / Wellbeing / Medtech
Logistic / Mobility / Automotive
Traveltech / Tourism
Govtech/Hardware/Software
Talent / Recruiting / HR
Social Impact
 

 

CONVOCATÒRIA

Pots trobar la convocatòria ací

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS

*El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent dia al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP) que es produirà al llarg del mes de setembre.