Convocatòria València Activa Subvenció Esdeveniments 2023

LLISTAT ENTITATS BENEFICIÀRIES, ENTITATS EN RESERVA I ENTITATS EXCLOSES

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del 25 de març de 2023 fins a esgotar el crèdit destinat a la mateixa i no més tard del dia 28 d’abril de 2023.

Des de València Activa llancem una nova convocatòria València Activa d'Esdeveniments 2022 destinada a subvencionar la realització d'esdeveniments, fires, exposicions o xarrades eminentment divulgatius de temàtiques relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, disseny, emprenedoria i consolidació empresarial, que es desenvolupen en el municipi de València i ajuden a posicionar a la ciutat com un referent en l'economia del coneixement.

 

La quantia destinada a aquest programa de subvenció ascendeix a 500.000 euros.

L'import de la subvenció s'establirà sobre la base d'una puntuació i no podrà ser superior al 50% de l'import total del pressupost de l'esdeveniment. Cada esdeveniment, rebrà un import de entre 3.000 i 25.000 euros segons la puntuació obtinguda.

Així mateix, els projectes hauran de complir amb els següents requisits:

- Desenvolupar directament les activitats subvencionades en el municipi de València.

- Hauran de realitzar-se abans del 20/12/2023

- L'activitat haver d'estar clarament alineada amb el Pla estratègic d'ocupació, formació i emprenedoria 2021-2024 de l'Ajuntament de València i/o el Pla Estratègic VLC Tech City 2021-2025 i/o amb l'eix 2 “Reactivació Econòmica” del “Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19”.

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà el 25 de març i romandrà obert fins a esgotar el crèdit destinat a la mateixa i no més tard del dia 28 d’abril de 2023. L'import de l'última ajuda amb la qual es vaig esgotar el crèdit podrà ser inferior a la quantitat sol·licitada, esgotant-se el crèdit destinat a la convocatòria.

 

Les sol·licituds es presentaran a través de l'email convocatories@valenciactiva.es.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

Documentació per a sol·licitud de la subvenció, especificada en el punt 9 de les bases:

A la presentació de la sol·licitud formalitzada d'acord amb el paràgraf anterior, s'inclourà la següent documentació:

a) En el cas que el sol·licitant fora persona física DNI per totes dues cares o NIE acompanyat del passaport, en els casos que així s'especifique.

b) En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

Escriptura pública de constitució formalitzada davant notari, que incloga els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre, si escau.

c) En cas d'associació, fundació, sindicat, col·legi professional i, en general, entitat sense ànim de lucre

Escriptura pública de constitució formalitzada davant notari, que incloga els estatuts de l'entitat legalment constituïda, actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.

En cas d'haver participat en la convocatòria de 2022 serà suficient amb l'enviament d'una declaració responsable que les dades contingudes en altres convocatòries continuen sent els mateixos. (Indicar en ANNEX I)

 

En tots els casos:

  • Annex I (Model de sol·licitud normalitzat)
  • Annex II
  • Fitxa Manteniment Tercers FVA
  • - Certificat d'estar al corrent amb l'Agència Tributària actualitzat, emés amb data de presentació en termini de la sol·licitud a la convocatòria)
  • - Certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzat (el certificat ha d'estar emés amb data de presentació en termini de la sol·licitud a la convocatoria)
  • - Certificat de Titularitat Bancària emesa per l'entitat respectiva.

 

Documentació per a la justificació de la subvenció (ver punt 13 de les bases)

Formulari normalitzat

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE LOGOTIPS I ESMENTS EN XARXES SOCIALS

LOGO SEPARAT PNG

LOGO SEPARAT VECTORIAL

LOGO PARÈNTESI PDF

LOGO PARÈNTESI PNG

LOGO PARÈNTESI VECTORIAL

 

Més informació en el telèfon 962087194.