Convocatòria València Activa Promoció Activitats Econòmiques 2023: EMPRÉN, EMPLEA I EMPLEA DONA PLUS

 

APROVADA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA 2023

CONVOCATÒRIA APROVADA PER JUNTA DE GOVERN 10/03/23

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 22/03/23 Al 11/04/23

 

Esta convoctòria té com a objectiu impulsar l’activitat econòmica per mitjà de subvencions per a l’exercici 2023 destinades a potenciar i consolidar l’ecosistema emprenedor valencià, així com la creació d’ocupació en el terme municipal de València.

 

Esta convocatòria inclou tres programes específics que es detallen en els seus corresponents annexos:

 

 • PROGRAMA I SUBVENCIÓN EMPRÉNdestinada a donar suport en els inicis de l'activitat a persones que hagen emprés en el terme municipal de València entre el 24 de març de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 •  

  • OBJECTE: Escometre actuacions encaminades a fomentar la creació d’activitat empresarial en el terme municipal de València, per mitjà de l’establiment d’ajudes destinades a donar suport en els inicis de l’activitat econòmica a aquelles persones que, hagen generat l’alta en el règim especial de treballadors autònoms entre el 24 de març de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. 

    

    

   REQUISITS

Els assenyalats en les bases de la convocatòria (punt 4) i els especificats en l'annex d'aquest Programa I (punt 2):
 

1.- Que hagen començat la seua activitat empresarial, donant-se d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE en endavant) i s’hagen donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA en endavant) entre el 24 de març de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 

A l’efecte del termini establit en el paràgraf anterior, en cas que la persona sol·licitant de l’ajuda estiga donada d’alta en més d’un epígraf de l’IAE, es tindrà en compte com a començament efectiu de l’activitat la data d’alta de l’activitat més antiga que figure en el certificat de situació censal.
 

2.- Que l’inici d’esta primera activitat genere l’alta en el RETA de qui sol·licita. En cas de comunitats de béns, societats civils, altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i persones jurídiques, l’alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d’una d’elles i que esta persona no haja presentat sol·licitud per a la convocatòria a títol individual o en representació d’una altra empresa.
 

3.-No s’acceptaran altes en mutualitats professionals o similars. 
 

4.- Que el local de desenvolupament de l’activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l’activitat, el domicili fiscal ha d’estar en el terme municipal de València.

5.-  Que la persona l’alta en el RETA de la qual motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d’alta en este règim els 2 mesos anteriors a la seua data d’alta actual.

- A aquest efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en aquesta convocatòria per a ser persona beneficiària d'aquestes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració responsable (incorporada en la sol·licitud normalitzada)

 

 

QUANTIA: entre 1.500 euros i 2.000 euros

 

TRÀMIT: Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA

 

 • PROGRAMA II SUBVENCIÓN EMPLEA,  destinat a afavorir la contractació indefinida de persones a temps complet  en el terme municipal de València (les realitzades a partir del dia 24 de març de 2022 i fins a la data de presentació de sol·licitud).
 •  
 • OBJECTE: Escometre actuacions immediates encaminades a fomentar l’ocupació estable i de qualitat per mitjà de l’establiment d’ajudes econòmiques destinades a afavorir la formalització de contractes de treball per temps indefinit a jornada completa, mitjançant contractacions inicials o mitjançant la transformació de contractes laborals preexistents en indefinits a jornada completa, incentivant la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d’accés al mercat de treball.

 

REQUISITS

Els assenyalats en les bases de la convocatòria (punt 4) i els especificats en l'annex d'aquest Programa II (punt 2):

 1. 1.- Que el local de desenvolupament de l’activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l’activitat, el domicili fiscal ha d’estar en el terme municipal de València.

 1. 2.- Que la formalització d’un contracte inicial, o la conversió a indefinit a temps complet, s’haja realitzat a partir del dia 24 de març de 2022 i fins a la data de presentació de sol·licituds.  

Les persones que siguen contractades hauran de complir el següent requisit:

En cas de contractacions inicials, estar en situació de desocupació, és a dir, no estar d'alta en cap règim de la Seguretat Social el dia previ a la contractació.

No seran subvencionables:
Les contractacions realitzades a l'empara d'una relació laboral de caràcter especial, a què es refereixen l'art. 2.1 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre.

- A aquest efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en aquesta convocatòria per a ser persona beneficiària d'aquestes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració responsable (incorporada en la sol·licitud normalitzada.)

 

 

QUANTIA: entre 1.500 euros y 2.000 euros

 

TRÀMIT:  Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

 ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA

 

 • PROGRAMA II SUBVENCIÓN EMPLEA DONA PLUS,  destinat a afavorir la contractació indefinida de dones de 45 o més anys a temps complet  en el terme municipal de València ((les realitzades a partir del dia 24 de març de 2022 i fins a la data de presentació de sol·licitud).
 •  
 • OBJECTE: escometre actuacions encaminades a fomentar l’ocupació estable i de qualitat per mitjà de l’establiment d’ajudes econòmiques destinades a afavorir la formalització de contractes de treball per temps indefinit a jornada completa mitjançant contractacions inicials o mitjançant la transformació de contractes laborals preexistents en indefinits a jornada completa de dones de 45 o més anys, incentivant així la inserció laboral d’este col·lectiu amb major dificultat d’accés al mercat de treball.

 

REQUISITS

Els assenyalats en les bases de la convocatòria (punt 4) i els especificats en l'annex d'aquest Programa II (punt 2):

 1. 1. Que el local de desenvolupament de l’activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l’activitat el domicili fiscal ha d’estar en el terme municipal de València.

  2. Que la formalització d’un contracte inicial, o la conversió a indefinit a temps complet, s’haja realitzat a partir del dia 24 de març de 2022 i fins a la data de presentació de sol·licituds.

  3. Que la persona contractada siga dona de 45 o més anys d’edat en el moment de la contractació.  

Les persones que siguen contractades hauran de complir el següent requisit:

Ser dona de 45 o més anys en el moment de la contractació

En cas de contractacions inicials, estar en situació de desocupació, és a dir, no estar d'alta en cap règim de la Seguretat Social el dia previ a la contractació.

-No seran subvencionables:

Les contractacions realitzades a l'empara d'una relació laboral de caràcter especial, a què es refereixen l'art. 2.1 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre.

- A aquest efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en aquesta convocatòria per a ser persona beneficiària d'aquestes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració responsable (incorporada en la sol·licitud normalitzada.)

 

QUANTIA: entre 1.500 euros y 2.000 euros

 

TRÀMIT:  Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

 ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA