Ajudes als sectors econòmics de Ciutat Vella

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE CIUTAT VELLA

 

A. ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE CIUTAT VELLA

L'Ajuntament de València posa en marxa el programa d'activitats de dinamització del consum a Ciutat Vella amb l'objectiu d'atraure a la ciutadania valenciana, la de l'àrea metropolitana, així com turistes a gaudir de la bellesa, la tradició i la gastronomia del districte històric, i contribuïsquen a incentivar el consum en aquest districte.

Durant 8 dissabtes, compresos entre el 4 de desembre de 2021 i  28 de febrer de 2022, tindran lloc  activitats d'entreteniment a l'aire lliure en diferent places de Ciutat Vella.

Les activitats previstes per al mes de desembre són:
 

 • Dissabte 4 de desembre de 2021

 • Activitats familiars

 • Contacontes, titelles, marionetes:  Activitats familiars consistents en contacontes, titelles i marionetes utilitzant la llengua valenciana. Les activitats hauran d'incorporar temàtica valenciana (història de la ciutat de València, del districte de Ciutat Vella, Jaume I, etc.) i amenitzades amb música tradicional valenciana.
 • Emplaçament: Plaza del Carmen.
 • Horari: d'11.30 a 12.15 i de 12.30 a 13:15h

 

 • Dissabte amb talent artístic:

 • Danses Contemporànies/urbanes: Animació amb danses urbanes/ contemporànies amb  grups de balls de la ciutat.

 • Data: dissabte 4 desembre
 • Emplaçament: Plaza de la Mercè
 • Horari:  2 actuacions al matí: 11.30h a 12.15h i de 12.30h a 13.30h.
 •              2 actuacions per la  vesprada:    17.30h a 18.15h i de 18.30h a 19.15h

 

 • Dissabte 11 de desembre de 2021

 • Activitats familiars: 

 • Contacontes, titelles, marionetes: Activitats familiars consistents en contacontes, titelles i marionetes utilitzant la llengua valenciana. Les activitats hauran d'incorporar temàtica valenciana (història de la ciutat de València, del districte de Ciutat Vella, Jaume I, etc.) i amenitzades amb música tradicional valenciana.
 • Emplaçament: Plaza del Doctor Collado
 • Horari: de 11.30h a 12:15h i de 12:30h a 13:15h

 

 • Dissabte 18 de desembre de 2021

 • Dissabte amb talent artístic

 • Bandes sonores cinematogràfiques: 2 concerts de música amb 2 bandes de música de València per a interpretar bandes sonores cinematogràfiques.
 • Emplaçament: Plaza Músic López Chavarri
 • Horari: matí: 12:00h
 •              vesprada:  18:00h

Respecte a les activitats previstes per als mesos de gener i febrer de 2022, s'està preparant el calendari i els emplaçaments de les activitats que es realitzaran, entre les quals es troben les següents:

 • Dissabte amb talent artístic: música clàssica: concerts de música grups d'estudiants de música que interpretaran música clàssica.
 •  
 • Trobada de mascotes i activitats familiars: trobada de les Mascotes d'entitats representatives de la Comunitat Valenciana tallers d'animació infantil, tematizados amb la sostenibilitat, la inclusió, la cultura de l'esport, el mercat de proximitat, entre altres.
 •  
 • Danses tradicionals Valencianes: balls de folklore valencià
 •  
 • Trobada de mascotes i activitats familiars: trobada de les Mascotes d'entitats representatives de la Comunitat Valenciana tallers d'animació infantil, tematizados amb la sostenibilitat, la inclusió, la cultura de l'esport, el mercat de proximitat, inventar la mascota de Ciutat Vella,  entre altres.

 

B. CRITERIS DE PATROCINI DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE CIUTAT VELLA
 

Aprovat per Junta de Govern Local el 8 d'octubre de 2021

ADJUDICACIÓ CONTRACTES PATROCINI DINAMITZACIÓ CIUTAT VELLA (19/11/2021)

LLISTAT DE PROJECTES PRESENTATS PER A SOL·LICITAR PATROCINI D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ A CIUTAT VELLA ORDENATS PER LA PUNTUACIÓ DECREIXENT OBTINGUDA (11/11/2021)

TERMINI DE SOL·LICITUD: AMPLIAT EL TERMINI FINS AL 5 DE NOVEMBRE

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

 

OBJECTE

Els presents criteris tenen per objecte patrocinar la realització d'esdeveniments/fires/exposicions relacionats amb la cultura, sectors tradicionals, comerç, hostaleria així com amb altres sectors que puga contribuir a la dinamització econòmica del districte de Ciutat Vella, projectes que s'han d'executar en aquest districte i ajuden a revitalitzar el seu teixit econòmic, que per les seues característiques intrínseques, s'ha vist especialment afectat per les restriccions de mobilitat i aforament produïdes per la pandèmia.

 

No seran objecte de patrocini, esdeveniments de caràcter comercial o de presentació de productes/serveis/marques, encara que estiguen relacionats amb les temàtiques exposades.

El present programa de patrocini no exclou la realització d'altres patrocinis per la Regidoria d'Emprenedoria i Innovació Econòmica que, pel seu caràcter extraordinari o d'especial rellevància per a la ciutat en l'àmbit de les seues competències, resulten d'interés per a València.

 

QUANTIA TOTAL

La quantia destinada a aquest programa de patrocini ascendeix a 205.237,41 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària IC1K0 49500 22602, del vigent pressupost municipal.

 

QUANTIES DEL PATROCINI

Els imports del patrocini, impostos inclosos, s'estableixen en funció de la puntuació obtinguda:

De 31 a 50 punts: 8.000 €
De 51 a 70 punts: 12.000 €
De 71 a 90 punts: 15.000 €
De 91 a 100 punts: 17.800 €

L'import del patrocini concedit no podrà ser superior al 65% de l'import total del pressupost total del projecte, impostos inclosos. Per tant, l'import de patrocini que corresponga en funció de la puntuació obtinguda es podrà veure minorat per a complir aquest requisit. Per davall de 31 punts no es considerarà d'interés per al seu patrocini.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT PATROCINADA

Podran sol·licitar patrocini, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió del patrocini, les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre, totes elles han de complir els següents requisits:

- Que té la capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar el projecte patrocinat.
- Que no està incurs/a en prohibicions per a contractar amb l'Administració.

No podran sol·licitar patrocini:

Les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

 

REQUISITS DELS PROJECTES (esdeveniments, fires, exposicions)

Els projectes per a patrocinar hauran de complir amb els següents requisits:

- Desenvolupar directament les activitats patrocinades en districte de Ciutat Vella.
- Hauran de realitzar-se abans del 23 de desembre de 2020 i no abans de l'adjudicació del contracte menor privat de patrocini amb la persona o entitat adjudicatària.

Els esdeveniments que per a la seua implementació requerisquen d'autorització, llicència, permís, etc., d'una Administració Pública o qualsevol altra entitat, aquesta serà a càrrec de la persona o entitat sol·licitant.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1) El model de sol·licitud normalitzat per a sol·licitar el patrocini d'esdeveniments estarà disponible en la web municipal: www.valencia.es

2) Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servei Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

3) En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4) El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web municipal www.valencia.es així com en el Tauler d'edictes.

5) La presentació de la sol·licitud fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.

6) Podrà presentar-se solament una sol·licitud de patrocini per cada sol·licitant.

7) Si una persona física o jurídica forma part d'un projecte no podrà participar en altres projectes que també hagen presentat una sol·licitud de patrocini.

 

 

C. CONVOCATÒRIA PLA RESISTIR PER ALS SECTORS ECONÒMICS DE CIUTAT VELLA

CONVOCATÒRIA (Aprovada en JGL el 28/06/2021)

TERMINI DE SOL·LICITUD D'AJUDES:​ AMPLIAT FINS AL 9 D'AGOST DE 2021

 

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

 

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències econòmiques de la declaració de la pandèmia i de l'estat d'alarma, amb major incidència per les seues característiques intrínseques, sobre l'activitat econòmica del districte de Ciutat Vella.

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

 

 

QUANTIA TOTAL

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a més de 7.000.000 euros.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Atorgar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes:

1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que es determinen en l'Annex II d'aquesta convocatòria

 

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

1) Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que exercisquen la seua activitat en un local situat en el districte de Ciutat Vella i que estiguen donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

2) Persones autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, que exercisquen la seua activitat en un local situat en el districte de Ciutat Vella i hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, Ajudes Parèntesis convocades per aquest Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) que figuren en l'Annex II i que continuen d'alta en aquest.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES

- Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el districte de Ciutat Vella.

b) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

c) Estar donat d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmica (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria o bé haver sigut beneficiària d'alguna ajuda del Pla Resistir, Ajudes Parèntesis convocades per aquest Ajuntament, per estar donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) que figuren en l'Annex II i que continuen d'alta en el mateix epígraf pel qual se li va concedir.

- Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

- Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions s'eximeix als sol·licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

 

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. 

(AMPLIACIÓ FINS AL 26 DE JULIOL DE 2021)

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <sede.valencia.es>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

 

Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>.

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

 

Més informació en:

- Telèfons: 

Horari de 8:30 a 15:30h:
962087167
962087194
962083659 
672325855

Horari de 11 a 18h:
602 882 032

- Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es
- Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva