EXPLUS 2023

Avalem Experiència Plus PROGRAMA EXPLUS 2023

“Actuació susceptible de finançar-se en un 100% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 per qualsevol altre fons de la Unió Europea”
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D'ALMENYS 30 ANYS D'EDAT, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. AVALEM EXPERIÈNCIA- EXPLUS 2023

Amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació en el municipi de València, L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, realitzarà contractacions laborals temporals de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació (dia natural anterior al de l'inici de la contractació).

Quedaran excloses d'aquest programa les persones que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb Ajuntament de València en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagueren sigut contractades a l'empara dels programes de subvencions EMPUJU, EMCUJU, EXPLUS, ECOVID 2020 i ECOVID 2021 precedents, en qualsevol entitat (Resolc Seté de la resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA i la Instrucció relativa al procediment de selecció).

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

D'entre els objectius específics de les polítiques sectorials d'ocupació i mobilitat laboral, educació i inclusió social, recollits en l'article 4 del Reglament del Fons Social Europeu Plus (FSE+), destaca millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de totes les persones demandants d'ocupació, i en particular, de les persones desocupades de llarga duració i els grups desfavorits en el mercat laboral i de les persones inactives.

Aquesta actuació pretén incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades a través de la pràctica professional al mateix temps que es dota a les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències.

A l'efecte de difusió pública, a l'ésser aquestes ajudes susceptibles de ser finançades pel FSE+, esta convocatòria se sotmet a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 2021/1057, del Parlament europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021. En el cas que siga un altre fons de la Unió Europea el que finance l'actuació, s'aplicaran les normes d'informació, comunicació i publicitat que es puguen establir sobre aquest tema.

 
PERFILS EXPLUS 2023

 

***28/06/2023: PUBLICACIÓ DE L'ACTA DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EXPLUS 2023

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes contractacions són persones d'almenys 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació. És a dir, s'ha d'estar inscrita en LABORA com a persona desocupada demandant d'ocupació en el moment de la contractació (dia anterior). Qualsevol persona que no complisca aquesta condició no serà contractada.

LLISTAT D'ACTES DE SELECCIÓ EXPLUS 2023 (28/06/2023)

 

***14/06/2023: es publica en el dia de hui la rectificació de l'edicte publicat en data de 6 de juny de 2023, relatiu a la rectificació del criteri 3 de la baremació (Exclusió social).

LLISTAT DE BAREMACIÓ EXPLUS 2023 RECTIFICAT (14/06/2023)

 

***06/06/2023: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, REQUERIMENT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL I BAREMACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL PROGRAMA EXPLUS 2023.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS SERÀ DE 10 DIES HÀBILS: DEL 7 DE JUNY A LES 0.00 HORES AL 20 DE JUNY A LES 23.59 HORES. LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS ES REALITZARÀ PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS ANTERIORS O POSTERIORS A ESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE.

Les persones interessades poden presentar les al·legacions que estimen pertinent preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, sempre que estiguen relacionades EXCLUSIVAMENT amb la baremació, no es considerarà cap altre tipus de nova documentació que s'aporte. En el mateix termini haurà de presentar-se la documentació essencial requerida.

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes contractacions són persones d'almenys 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació. És a dir, s'ha d'estar inscrita en LABORA com a persona desocupada demandant d'ocupació en el moment de la contractació (dia anterior). Qualsevol persona que no complisca aquesta condició no serà contractada.

LLISTAT DE BAREMACIÓ EXPLUS 2023 (06/06/2023)

IMPRÉS RECLAMACIÓ-AL·LEGACIÓ (06/06/2022)

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

 

•    Ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud de participació EXPLUS 2023.
•    Aportació de documentació a sol·licituds ja en tràmit a l'Ajuntament de València (utilitzar en moment posterior a la sol·licitud de participació el procés de selecció, per a presentar al·legacions en el termini fixat).
 
 

 

INSTRUCCIONS LABORA