Escoles d'Ocupació Et Formem

Et Formem Activitats Administratives

Normativa:

Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores.

 

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, 430 hores, de les quals 390 són de formació teoricopràctica i 40 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 1.

Grup 2: ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents, 440 hores, de les quals 360 són de formació teoricopràctica i 80 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 1.

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: Centre Municipal d'Ocupació i Formació CMOF Lleons (C/ Lleons 9, València)

Duració: 6 mesos.

 

Procés de selecció del personal directiu, docent i administratiu

El procés selectiu es realitzarà per convocatòria pública segons la Instrucció del Director General de LABORA-Servici Valencià d'Ocupació i Formació per a la selecció del personal directiu, docent i administratiu d'Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

Enllaç al Tauler d'edictes

Relació llocs de treball amb requisits minims exigits. ANNEX I. Relació de llocs de treball del projecte Escoles d’Ocupació ET FORMEM ACTIVITATS ADMINISTRATIVES, amb nº exp FETFO/2022/8/46

Enllaç a la Seu Electrònica

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 27 de febrer a les 00:00 al 3 de març a les 23:59h (Publicació en el Tauler d'edictes Electrònic municipal el 24/02/2023).

Actes Baremació del personal Directiu, Docent i Administratiu del ET FORMEM ACTIVITAT ADMINISTRATIVES.

S'OBRI TERMINI de tres dies hàbils per a presentar AL·LEGACIONS, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les actes en el Tauler d'edictes Electrònic de l'Ajuntament de València (del 24 al 28 de març de 2023)

ACTES RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I DEFINITIVES DEL PROCÉS SELECTIU DEL PERSONAL PER A ET FORMEM ACTIVITATS ADMINISTRATIVES FETFO/2022/8/46

Per als llocs de DIRECCIÓ, DOCENT D'ESPECIALITAT ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals i DOCENT D'ESPECIALITAT ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents, es procedeix a la convocatòria per a la fase d'entrevista a les persones amb major puntuació i a les persones empatades, segons el cas, en els dies i hores que s'indiquen en aquestes actes.

Per als llocs de DOCENT DE SUPORT I PERSONAL ADMINISTRATIU, s'obri un termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a aquesta publicació en TEE (dies 3 i 4 d'abril), a fi que les persones candidates seleccionades en cada lloc presenten declaració signada d'acceptació o renúncia al lloc. En cas de no presentar aquesta declaració en el termini indicat, s'entendrà que renúncia al lloc, procedint immediatament a la crida de la persona que haguera obtingut la següent qualificació definitiva més alta.

ACTES FASE ENTREVISTA I RESULTAT LLOCS DIRECCIÓ, DOCENT D'ESPECIALITAT ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals i DOCENT D'ESPECIALITAT ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents DEL PROCÉS SELECTIU DEL PERSONAL PER A ET FORMEM ACTIVITATS ADMINISTRATIVES FETFO/2022/8/46

S'obri un termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a aquesta publicació en TEE (dies 6 i 11 d'abril), a fi que les persones candidates seleccionades en cada lloc presenten declaració signada d'acceptació al lloc. En cas de no presentar aquesta declaració en el termini indicat, s'entendrà que renúncia al lloc, procedint immediatament a la crida de la persona que haguera obtingut la següent qualificació definitiva més alta.

CORRECCIÓ ACTA DEFINITIVA PERSONAL ADMINISTRATIU ET FORMEM ACTIVITATS ADMINISTRATIVES FETFO/2022/8/46

 

Procés de selecció de l'alumnat

El procés selectiu es realitzarà segons la Instrucció del Director General de LABORA-Servici Valencià d'Ocupació i Formació per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

La selecció de l'alumnat/treballador serà precedida de tramitació d'oferta de servicis formatius per l'ESPAI LABORA, amb un llistat d'alumnat amb certificació de Servicis Socials.

Persones destinatàries: persones desocupades majors de 16 anys i que estiguen en edat de treballar com a mínim fins a la finalització del projecte.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran prioritat aquelles persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyent als col·lectius vulnerables següents:

a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.

c) Dones.

d) Dones víctimes de tràfic d'éssers humans.

e) Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.

f) Persones amb diversitat funcional.

g) Persones que patixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

h) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

i) Persones, menors de 45 anys, en desocupació de llarga duració o en risc de caure en esta situació.

j) Persones entre 16 i 18 anys en situació de guarda o tutela per la Generalitat.

k) Persones entre 18 i 24 anys que hagen estat subjectes al sistema de protecció de la infància i de l'adolescència o d'atenció socioeducativa de persones menors d'edat en conflicte amb la llei, en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

l) Persones trans.

m) Persones participants en els programes de preparació per a la vida independent del sistema de protecció a la infància i adolescència.

 

Llistat de persones candidates (21/03/2023)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/1b54e5876008846f9d1a8a2bfb716d17807e1973d6d71b802f22f2b9f680aae6

Acta provisional de baremació de persones candidates (03/04/23)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/9c7982aa7fdfebea3be6ae3e903dfd0a7be8d0fb7a36ebd6a899fca06418b158

Acta provisional rectificada de baremació de persones candidates (06/04/23)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/32293cc454f81383b466aac3b8...

 

Acta definitiva (14/04/2023)

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/4a1acda87579f1597a73ee2c2219659ebed4f79a7e02f12194a79dd371619b31