EMPUJU 2023

Accions d'ocupació jove PROGRAMA EMPUJU 2023
 “Actuació susceptible de finançar-se en un 100% per la Unió Europea a través del través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea”

 

 
PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. AVALEM JOVES- EMPUJU 2023

 

 

Amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació en el municipi de València, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, realitzarà contractacions laborals temporals de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai LABORA de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries en la Garantia Juvenil (GJ), condicions que han de complir-se en el moment de la contractació (dia natural anterior al de l'inici de la contractació). 

Quedaran excloses d'aquest programa les persones que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'Ajuntament de València en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagueren sigut contractades a l'empara dels programes d'ocupació pública per a la millora de l'ocupabilitat, finançats des de 2014 amb fons provinents de la Unió Europea: convocatòries EMPUJU, EMCUJU i EXPLUS precedents en qualsevol entitat i ECOVID 2020 i ECOVID 2021. (Resolc Seté de la Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA i la Instrucció relativa al procediment de selecció).

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

D'entre els objectius específics de les polítiques sectorials d'ocupació i mobilitat laboral, educació i inclusió social, recollits en l'article 4 del Reglament del Fons Social Europeu Plus (FSE+), destaca millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de totes les persones demandants d'ocupació, i en particular, de les persones joves, especialment a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil.

Aquesta actuació pretén incrementar l'ocupabilitat de les persones joves a través de la pràctica professional, al mateix temps que es dota a les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències.

A l'efecte de difusió pública, a l'ésser aquestes ajudes susceptibles de ser finançades pel FSE+, aquesta convocatòria se sotmet a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 2021/1057, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021. En el cas que siga un altre fons de la Unió Europea el que finance l'actuació, s'aplicaran les normes d'informació, comunicació i publicitat que es puguen establir sobre aquest tema.

 

PERFILS EMPUJU 2023

 

***28/06/2023: PUBLICACIÓ DE L'ACTA DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMPUJU 2023.

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes ajudes són persones menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a aturades en els Espai LABORA de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, condició que hauran de complir en el moment de la contractació. És a dir, s'ha d'estar inscrita en LABORA com a persona desocupada i inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació (dia anterior). Qualsevol persona que no complisca aquestes condicions no serà contractada.
 

LLISTAT D'ACTES DE SELECCIÓ EMPUJU 2023 (28/06/2023) 

 

 

***06/06/2023: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, REQUERIMENTS D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL I BAREMACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL PROGRAMA EMPUJU 2023.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS SERÀ DE 10 DIES HÀBILS: DEL 7 DE JUNY A LES 0.00 HORES Al 20 DE JUNY A LES 23.59 HORES. LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS ES REALITZARÀ PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS ANTERIORS O POSTERIORS A ESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE.

Les persones interessades poden presentar les al·legacions que estimen pertinents preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, sempre que estiguen relacionades EXCLUSIVAMENT amb la baremació, no es considerarà cap altre tipus de nova documentació que s'aporte. En el mateix termini haurà de presentar-se la documentació essencial requerida.

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes ajudes són persones menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a aturades en els Espais LABORA de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, condició que hauran de complir en el moment de la contractació. És a dir, s'ha d'estar inscrita en LABORA com a persona desocupada i inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació (dia anterior). Qualsevol persona que no complisca aquestes condicions no serà contractada.

LLISTAT DE BAREMACIÓ EMPUJU 2023 (06/06/2023)

IMPRÉS REVISIÓ DE LA BAREMACIÓ (06/06/2023)

 

ENLLAÇ SEU ELECTRÒNICA

Enllaç en Seu electrònica de l'Ajuntament de València per a presentar la documentació requerida:
•    Ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud de participació EMPUJU 2023.
•    Aportació de documentació a sol·licituds ja en tràmit a l'Ajuntament de València (utilitzar en moment posterior a la sol·licitud de participació el procés de selecció, per a presentar al·legacions en el termini fixat).

 

INSTRUCCIÓ LABORA PER A LA SELECCIÓ DEL PROGRAMA EMPUJU 2023