Protecció de dades personals

Les dades facilitades per vosté en este formulari seran tractades per l’Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i altres contemplats en el reglament esmentat, conforme s’explica en la informació addicional de protecció de dades que podeu consultar a continuació o en este enllaç: http://www.valencia.es/val/politica-privacitat.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

 

Identitat:        Ajuntament de València.

Adreça:          Plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València Telèfon:963 52 54 78

Contacte Delegació de Protecció de dades: oficinadpd@valencia.es

 

Amb quina finalitat tractem les seues dades?

 

L'Ajuntament de València tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud manifestada en este formulari.

 

Per quant de temps conservarem les seues dades?

 

Les dades personals que proporcioneu es conserven durant tot el temps en què este expedient estiga en tramitació i/o en resolució de procediments derivats. Posteriorment, les dades es poden conservar, si és procedent, per a finalitats d’arxiu d’interés públic, d’investigació científica i històrica o finalitats d’estadística

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades? 

 

La base legal per al tractament de les seues dades és l'exercici dels poders públics o competències conferides o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.

 

Les dades cedides tindran altres organismes destinataris? 

 

Les dades facilitades no se cediran a terceres persones, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons llei. Tampoc seran transferides a tercers països.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

 

Té dret a obtindre confirmació sobre si en l'Ajuntament de València s'estan tractant dades personals que el/la concernixen, o no.

Podrà accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les que siguen inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a els fins per als qual van ser arreplegades.

En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en este supòsit únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. En eixos supòsits l'Ajuntament de València deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud en qualsevol dels punts de registre d’entrada de l'Ajuntament, davant la seu electrònica de la institució, així com en l’adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.

També podeu formular reclamacions davant l’Oficina de la Delegació de Protecció de Dades Personals de l’Ajuntament, per qualsevol dels canals assenyalats en el punt anterior, així com davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

  •